چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
پیشرفت ایران؛ گذشته، حال، آینده
سی‌ام و سی‌ویکم اردیبهشت‌ماه 1394

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات

قابلیت‌ها و سرمایه های ماندگار ملی و ارزیابی وضع موجود

* آسیب‌شناسی کارکردهای نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بخش آموزش و پرورش کشور
*اخلاق اسلامی، بستری مناسب در رسیدن به توسعۀ اقتصادی مطالعه موردی مفهوم سرمایۀ اجتماعی
* اخلاق کسب و کار، فاکتوری اساسی برای رسیدن به توسعۀ پایدار کسب و کار
* ارائۀ مدلي ديناميك براي بازار سرمايه اقتصاد اسلامي
* ارتباط بین دولت‌ها از منظر آیات قرآن کریم
* ارتباط سبک زندگی اسلامی و تمدن اسلامی در پیشرفت ایران
* ارزیابی دستاوردها و آسیب‌شناسی سیاست‌های معطوف به همبستگی ملی پس از انقلاب اسلامی و ارائه یک الگوی مناسب همبستگی اسلامی ایرانی
* ارزیابی نفوذ فرهنگ شهرنشینی در مناطق روستایی کشورمطالعه نمونه: استان چهارمحال و بختیاری
* ارزیابی و انتخاب بهترین کارکنان براساس معیارهای اسلامی
* ارزیابی و اولویت‌بندی معیارهای سرمایۀ انسانی
* ارزیابی و آسیب‌شناسی نظام نظارتی در ج.ا.ا و راهکارهای کارآمدسازی آن
* اصل تعامل سازنده در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی برنامه توسعه چهارم)
* اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری در دو بعد نظری و راهبردی
* الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در بستر اقتصاد مقاومتی
* الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت و جهانی شدن
* الگوی پیشرفت توأمان مادی و معنوی جامعه؛ چالش جهان امروز یا تمنای دیرین انسان
* الگوی تأمین مالی اسلامی و معناگرا
* امنیت هستی‌شناختی و الگوهای پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران
* انرژی باد در ایران؛ گذشته، حال، آینده
* انقلاب اسلامی ایران و «نظریۀ پیشرفت: توسعۀ دین محور»
* انقلاب اسلامی ایران و الگوی معرفتی در طراز جهانی
* انقلاب اسلامی ایران و هنر پوسترسازی انقلاب
* اولویت‌بندی عناصر کلیدی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با استفاده از مدل ریاضی تاپسیس فازی (fuzzy-topsis)
* اهمیت و نقش اقتصاد دانش‌بنیان در توسعۀ صادرات غیرنفتی
* ايران، مركز فناوري‌هاي نوين در جهان اسلام
* بازخواني مؤلفه مشاركت در انگاره «پدافند عامل تمدني»: ضرورتي براي تحقق شهر اسلامي؛ راهبردي به سوي تمدن نوين اسلامي ايراني
* بازنگری در بنیان‌های ژئوپلیتیک اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران
* بایسته‌های حقوقی الگوی خانوادۀ اسلامی- ایرانی
* برپایی نماز جمعه، سرمایۀ ماندگار جمهوری اسلامی ایران در جهت ارتقاء همبستگی عمومی و مشارکت اقتصادی
* بررسی نقش خصوصي‌سازي در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* بررسی ارتباط بین ابعاد جامعه و تعالی، سلامت و امنیت آن: مطالعه موردی استان کرمان
* بررسی الزامات پرداختن به مطالبات قومی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
* بررسی امکان وجود فیزیک اسلامی و ظرفیت‌های آن
* بررسی تأ‌ثیر بهره‌وری نیروی کار بر درآمد سرانۀ ایران در نیم قرن اخیر
* بررسی تأثیر راهبرد مشارکت اجتماعی شهروندان در پیشبرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* بررسی تطبیقی فعالیت‌های زنان مجسمه‌ساز معاصر ایران، پیش و پس از انقلاب اسلامی
* بررسی تطبیقی نظام خانواده و زنان در بین کشورهای ایران، ترکیه و آمریکا
* بررسی تطبیقی وضعیت پیشرفت اجتماعی- اقتصادی ایران با کشورهای جهان (2014-1990)
* بررسی چالش‌های فراروی صنعت صادرات غیر نفتی ایران
* بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و بیکاری در ایران در نیم قرن اخیر
* بررسی رابطه بین رشد و پیشرفت اقتصادی با آلودگی محیط زیست و وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران
* بررسی روند استقرار جمعیت و فعالیت در عرصۀ سرزمینی ایران
* بررسی ظرفیت‌های طبیعی زیرساخت‌های گسترش صنعت گل و گیاهان زینتی (مطالعۀ موردی ایران و کنیا)
* بررسی عملکرد اوراق بهادار اسلامی منتشره در بورس اوراق بهادار تهران
* بررسی عوامل مؤثر بر عرضه‌ی صادرات میوه ایران و ارزآوری در راستای اقتصاد مقاومتی
* بررسی نقش دانش جغرافیا و جغرافیدان در طراحی و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
* بررسی نقش دولت الکترونیک در کارآفرینی
* بررسی نقش شهرسازی و معماری در الگوی توسعه اسلامی ایرانی
* بررسی ویژگی‌های خشکسالی و ترسالی‌ در ایران (مطالعه‌ی موردی: شهرستان ایذه)
* بررسي نقش كارآفریني در توسعه اقتصادي كشور
* برنامه‌ريزي و سیاست‌گذاری علم و فناوري با رويكرد ترسيم الگوی زن دانشمند اسلامي ايراني
* بنیان‌های اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری
* پیشرفت علمی ایران: رویکردی به تولید علم ایران دیروز، امروز، فردا
* پیشرفت و تمدن‌سازی شیعی در سایۀ انقلاب اسلامی و مهدویت
* پیشرفت، فناوری و ریاضی در ایران،دیباچه‌ای برضرورت طرح موضوع
* تأثیر به کارگیری الگوی آموزشی «مدیریت آموزش» در نظام آموزشی به منظور استفاده از فرصت‌ها و عبور از چالش‌ها و موانع پیشرفت
* تأثیر درآمد سرانه، سرمایه انسانی و ساختار جمعیت بر مرگ و میر در استان‌های منتخب ایران، 1390-1375
* تأثیر گروه‌های ذی‌نفوذ بر تبیین الگوی پیشرفت در ایران؛ با تأکید بر افزایش مشارکت اجتماعی
* تأثیر مخارج سرمایه‌ای دولت برتولید ناخالص داخلی و نرخ رشد و تورم در ایران
* تأثير زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري بر رشد اقتصادي ايران
* تأثير صادرات نفت بر رشد بخش كشاورزي ايران در نیم قرن اخیر
* تأثيرات متقابل صنعت نفت و اقتصاد ملي
* تأملی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزۀ فرهنگی از منظر مقام معظم رهبری
* تبیین اقتصاد مقاومتی: الزام‌ها و راهکارها در راستای توسعۀ اسلامی
* تبیین پیامدهای تربیت اسلامی در رشد جوانان و برنامه‌های درسی معنویت‌محور
* تبیین چالش‌های نظری آمایش سرزمین و ارائه راهکار جهت تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* تبیین رابطۀ دینداری و رفاه اجتماعی
* تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی سرمایه اجتماعی به‌مثابۀ مؤلفه کلیدی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* تحقق اقتصاد مقاومتی با تأکید بر الگوی مردم سالاری دینی
* تحقق دانشگاه‌اسلامی کارآمد؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
* تحلیل رابطه علیت و بررسی اثر مخارج دولت و درآمد مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران در چهار دهه اخیر
* تحلیل راهبردی منابع انسانی در بخش کشاورزی ایران
* تحلیل ساختار سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
* تحلیل قانون برنامۀ پنجم توسعه ج.ا.ا. از منظر روابط میان‌سازمانی (مطالعه قوانین منابع طبیعی)
* تحلیل مبانی نظری حاکمیت شرکت‌های دولتی و لزوم به‌کارگیری رهنمودهای اسلامی ـ ایرانی در منشور حاکمیت شرکت‌های دولتی ایران
* تحلیل نقش حکمروایی شایسته در توسعۀ پایدار گردشگری موردپژوهی: شهر تهران
* تحلیلی از وضعیت گذشته و فعلیِ «توسعه» در ایران و اشاره به مبانی و راهکارهای حرکت به‌سوی «پیشرفت اسلامی‌ایرانی»
* تحلیلی بر چالش‌ها و آسیب‌های تحقق عدالت فضایی‌ مکانی در ایران از منظر آمایش سرزمین
* تحليلي بر خط‌مشی توسعۀ منطقه‌اي كشور
* تحول در سیستم حوزه علمیه به سمت حوزۀ علمیه تمدن‌ساز برای تولید سیستم‌های اسلامی (ظرفیت‌های تمدن‌سازی)
* تحولات سرمایۀ اجتماعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
* تحولات نظام برنامه‌ریزی کشور و پیشنهاداتی برای سازمان برنامه‌ریزی مناسب با توجه به برنامه‌ریزی استراتژیک
* تدوين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت با تأکيد بر آموزش عالی
* تراژدی آب و نفت: سیالاتی که جهان وابسته به آنهاست
* تعیین شاخص سرمایۀ ماندگار دینی و تأثیر آن بر پیشرفت اقتصاد ایران (90-1370)
* تفکر؛ سنگ اول بنای پیشرفت در آینه‌ی تعلیم و تربیت اسلامی
* تقابل نظام سلطۀ سرمایه‌داری با مسیر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
* تکافل اجتماعی در اسلام و آثار آن بر اقتصاد
* تمدن‌سازی گفتمان انقلاب اسلامی
* توجه به الگوی مشارکتی، راهبرد مسکن اسلامی
* توسعه علمی و فناورانۀ پایدار در پرتو جهان‌بینی اسلامی میسّر است
* توسعه و فرهنگ؛ بررسی موردی نقش آموزه‌های فرهنگی اسلام در توسعۀ اقتصادی
* جایگاه و منزلت سبک زندگی مطلوب در تمدن نوین اسلامی و الگوي پيشرفت بومي
* جهاني شدن و نقش ايران در الگوسازي پيشرفت در تمدن اسلامي با تمرکز بر رويکرد مديريت فرهنگي
* چالش‌ها و راهكارهاي تحقق سياست‌های علم و فناوري كشور(بهره گیری از روش ها و تجربه هاي مرتبط بين المللي)
* چالش‌های تولید، امنیت و سلامت محصولات کشاورزی در ایران
* چالش فقر در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت: مانعی برای پیشرفت متوازن و فراگیر
* چالش‌های راهبردی الگوی پیشرفت اسلام (پیشرفت شبکه‌ای)
* چالش‌های فرهنگی ایران در تحقق اقتصاد مقاومتی بر پایه الگوی اسلامی-ایرانی
* چالش‏هاي عقلانیت نخبگان سياسي، مانع اصلی توسعه و پیشرفت
* چراییِ توجه به جرم در تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
* چشم‌اندازی به پتانسیل‌های تمدنی و جغرافیایی ایران و تأثیر بهره‌وری درست از آن در کاهش وابستگی به صادرات نفت
* چگونگی طراحی ساختمان‌های سبز با توجه به اقلیم‌های متفاوت، برای پیشرفت کشور
* دانش بومی روستایی در روستای موچنان با تأکید بر کشاورزی
* ذهنیت جوامع جهان سوم و نقش آن در توسعه‌نیافتگی: با نگاه به جامعۀ ایران
* رابطۀ آموزش عالی و هزینه‌های آموزش عالی با رشد اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر
* رابطۀ رشد اقتصادی ایران با تورم در نیم قرن اخیر
* رابطۀ مالیات ارزش افزوده و صادرات ایران
* رابطۀ متنوع‌سازی صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی ایران
* رابطۀ نرخ بیکاری و رشد بهره‌وری عوامل اقتصادي ایران در نیم قرن اخیر
* رابطۀ نيروي كار و سرمايه و رشد بخش كشاورزي ايران در سه دهه گذشته
* رانت، دموکراسی و توسعه؛ تعیین دورۀ بهینه شکل‌گیری نهادهای توسعه‌گرای مدیریت منابع طبیعی در ایران
* راهکارهای افزایش اثربخشی حکمیت در کاهش اختلافات خانوادگی و طلاق با بهره‌گیری از رویکرد اسلامی- ایرانی و روانشناسی
* رفع چالش‌ها و موانع پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصلاح قانون اساسی با پایداری بر اصول ثابت قانون اساسی
* ريشه‌هاي فساد اقتصادي و راهكارهاي پيشگيري و مبارزه با آن
* زمینه‌شناسی سبک زندگی ایرانی- اسلامی
* ژنوم فرهنگی
* ژئوپلیتیک عمومی؛ جستاری از اندیشه و عمل جغرافیایی برای پیشرفت
* سرمایه اجتماعی از منظر قرآن و جامعه‌شناسان کلاسیک غرب
* سرمایه نمادین ابزاری برای مقابله با تهاجمات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و هدفی برای رسیدن به الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت
* سرمایه‌های ماندگار معنوی، فرهنگی، اجتماعی و انسانی ایران اسلامیدر «فلسفه‌ی نوین مفهوم معنویت خدمت سازمانی»
* سرمایۀ اجتماعی، اقتصادی، انسانی و پیشرفت تاریخی ایران
* شناسایی ضرورت‌ها، فرصت‌ها و موانع فراروی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* شناسايي نيازهاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان و نقش آن در توسعة فرهنگي كشور
* شهر خلاق: اصالت مفهومي- عملکردي در هويت مکاني و تمدن ايران، بازخواني معاصر در غرب
* ضرورت‌ها و ارائه پیش‌نویسی از طراحی الگوی تخمینی مدیریت صنعت کشور در جهت برون‌رفت از شرایط بحرانی بر مبنای مهندسی فلسفه شدن اسلامی
* ضرورت‌های صادرات پسته به‌صورت بسته‌بندی و ارزش‌های چندبعدی آن برای رونق اقتصادکشاورزی
* ضرورت جذب و بهره‌گیری از نخبگان بین‌المللی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* ضرورت نگرش سیستمی به توسعه توسط خط‌مشی‌گذاران
* ضرورت و اهمیت شادی و نشاط در قرآن و روایات معصومین بانگاهی به خاطرات رزمندگان در هشت سال مقدس
* طراحی الگوی هویتی پیشرفت اسلامی ایرانی
* طراحي مدل بومی ارزيابي علم در حوزۀ اقتصاد
* طراحي مدل تلفيقي مدیریت نخبه‌گرایی با تأکید بر آرمان‌های انقلاب اسلامی
* ظرفیت‌ها و موقعیت راهبردی ایران در انرژی برق
* ظرفیت‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نوسازی تمدن نوین اسلامی
* ظرفیت تمدن‌سازی گفتمان انقلاب اسلامی
* ظرفیت تمدن‌سازی گفتمان انقلاب اسلامی
* عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت ایران با ده شریک عمدۀ تجاری
* عوامل مؤثر بر توسعه علمي و موانع پیش روی آن
* عوامل و موانع پیشرفت در کلام صائب تبریزی با رویکرد تعالی اخلاق فردی و اجتماعی
* فرصت‌ها، چالش‌ها و موانع آکادمیک پیشرفت ایران
* فرصت‌ها، چالش‌ها و موانع پیشرفت ایران
* فرصت‌ها، چالش‌ها و موانع پیشرفت ایران
* فرصت ها وچالش‌ها و موانع توسعه و پیشرفت در فرهنگ اسلامی ایرانی
* فرهنگ غنی اسلامی – ایرانی به عنوان یک عامل توسعۀ اجتماعی و اقتصادی پایدار
* فرهنگ؛ بستر اقتدار درون‌زاي اقتصاد مقاومتي
* فقر نظری و ضعف تحلیل در تدوین الگوهای نظری برنامه¬های توسعۀ ایران
* کاربرد نظریۀ مفهوم-دانش (C-K) و مدل‌سازی مبتنی بر گراف فضای مفهوم و دانش در نظام برنامه‌ریزی کلان
* گیاهان دارویی، ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ماندگاری جهت پیشرفت اقتصادی ایران
* لزوم ارزیابی دستاوردهای توسعه آموزش پزشکی تخصصی/فوق تخصصی ایران؛ آسیب شناسی نظام برنامه‌ریزی و اتخاذ راهبردهای کلان آینده مبتنی بر آینده‌پژوهی
* مبانی انسان‌شناختی پیشرفت اقتصادی الحادی از دیدگاه قرآن کریم
* مبانی و رهیافت‌های نظری دیپلماسی زیست محیطی ایران
* محذورات، چالش‌ها و مخاطرات طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
* مدل اندازه‌گیری مسؤلیت اجتماعی از دیدگاه اسلام مورد مطالعه: سازمان حسابرسی ایران
* مدیریت امور دنیوی در نهج البلاغه(راهبردی به راهکاری عملی در توسعۀ فرهنگی)
* مردم‌سالاری دینی نظریۀ استحکام ساختِ درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران
* مسئلۀ پیشرفت در اندیشۀ سیاسی مقام معظم رهبری
* مطالعه تطبیقی نظام خانواده و نقش زنان در ایران، مالزی و آلمان
* مطالعۀ تطبیقی رویکرد استراتژی تجویزی از دیدگاه مکتب اسلام و مدل راهبرد تجویزی در الگوی اسلامی ایرانی
* معماری از دیدگاه محرمیت در مسکن معاصر ایران
* معنای زندگی از دیدگاه مولانا: پیشرفت معنوی و تربیتی
* مفاهیم، شرایط و الزامات اقتصاد مقاومتی در پیشرفت کشور
* مفهوم عدالت مبتنی بر حق در نظام سلامت، مبتنی بر الگوی پیشرفت و مقایسه آن با اندیشۀ مدرن
* مقایسه تطبیقی نظریات توسعه و پایداری با الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی
* مقایسه سیاست‌های توسعۀ شهری قبل و بعد از انقلاب اسلامی
* مقایسه کارکردهای فرهنگی در شناشیر بوشهر و ایوان‌های دزفول
* ملزومات ارتقای اثربخش رویکرد توسعۀ دانش‌بنیان: یک ارزیابی انتقادی
* موانع ساختاری توسعۀ فرهنگی، چالش‌ها‎ ‎و‎ ‎راهکارها و ارزیابی وضعیت موجود
* مؤلفه‌های اصلی تمدن‌سازی انقلاب اسلامی با تأکید بر نقش عقلانیت، علم‌گرایی، معنویت
* میزان تأثیرگذاری سرمایه انسانی، اقتصادی و فرهنگی بر پیشرفت و رشد اقتصادی ایران
* میزان تأثیرگذاری سرمایۀ انسانی، اقتصادی و فرهنگی بر پیشرفت و رشد اقتصادی ایران
* نادیده انگاشتن مؤلفه‌های بومی، تجربه‌ای تلخ در کشاورزی سده اخیر کشور
* نخبگان ایرانی و گفتمان انقلاب اسلامی
* نظام انتخاباتی و توسعه‌ی اقتصاد ملی در ایران(1368-1383)
* نظام و مدل تصميم‌گيری جامعۀ ايراني از سطوح خرد تا کلان: از ديروز تا فردا نمونۀ موردی: آسيب‌شناسي نظام انتخاباتي
* نقد و ارزيابی گذشته و امروز مساجد به عنوان مهم‌ترین نهاد فرهنگی کشور
* نقد و بررسی آراء و انديشه‌های متفکران مسلمان دربارۀ رابطۀ ميان دين و توسعه به منظور تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (مورد مطالعه: نصر، ملکیان و شریعتی)
* نقش استقلال بانک مرکزی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* نقش اصلاح نظام مالیاتی کشور در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
* نقش انقلاب اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ایجاد تمدن اسلامی- ایرانی
* نقش بازار سرمایه در تحقق استقلال اقتصادی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)
* نقش تمرکززدایی مالی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
* نقش رفاه معلمان در آیندۀ پیشرفت ایران
* نقش سازمان‌های فرهنگی درتحقق سبک زندگی اسلامی به عنوان یکی ازمحورهای راهبردی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با ارائه راهکارهای عملیاتی و کاربردی(مطالعه موردی استان هرمزگان)
* نقش سرمايۀ اجتماعي در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* نقش ظرفیت‌ها و سرمایه‌های معنوی و فرهنگی موجود در مسیر رشد و پیشرفت جامعه
* نقش ظرفیت‌ها و سرمایه‌های معنوی و فرهنگی موجود در مسیر رشد و پیشرفت جامعه
* نقش نمادسازی در رسانه‌های جمعی بر هویت ملی
* نقش نهاد هدایت‌گر در اجرای سیاست‌های نانوتکنولوژی: مطالعه تغییر رویکرد ستاد توسعۀ فناوری نانوی ایران
* نقش و جایگاه بخش کشاورزی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* نقش هوش فرهنگی در مدیران جهانی
* نقشۀ راه رهبری برای الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی
* نگاه تکنیکال به تأثیر درآمدهای فرآورده‌های نفتی بر اقتصاد و زایش بیماری هلندی در ایران و راهکارهای کنترل درآمدهای اقتصاد ایران برای جلوگیری از بروز بیماری هلندی
* وابستگی به مسیر در ایران
* واکاوی برخی عناصر اجتماعی مؤثر در روند الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت
* ولایت فقیه، در چشم انداز سطوح تحلیلی نظام مدیریت دین شناخت پیشرفت
* هويت مکاني و نقش آن در تبلور هستۀ مدني ايران

© تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.